Georgian
Russian
Kurmanji
English

DENG Û BEHS

ეზიდთა სასულიერო საბჭოს განცხადება

2018-03-08

ეზიდთა სასულიერო საბჭომ საქართველოში თხოვნით მიმართა საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს თხოვნით რათა ნება დართონ ეზიდი ეროვნების პატიმართა ოჯახის წევრებს გადასცენ მათ სადღესასწაულო ქადა (კლოჩი). სამინისტროსგან მიღებულია დადებითი პასუხი და პატიმართა ახლობლებს 13-19 მარტს მიეცემა საშუალება  გადასცენ პატიმრებს სადღესასწაულო კლოჩი. 

Pela berî vê 

E'yd û çalakî

Sala 2021

    Çirya pêşîn    

Duş

Sêş

Çarş

Pêncş

Înî

Şem

Yekş

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

25 Çirya pêşîn 2021

Recent news

 - 

The website was prepared by the Spiritual Council of Yezidis of Georgia, within the framework of the "Program of Tolerance, Civic Self-Awareness and Support for Integration" of the United Nations Association of Georgia and the United States Agency for International Development. The views and considerations expressed in the publication should not be taken as an official position of the United States Agency for International Development and the UN Association.